تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای در مورد بورس های دولتی و گروپی
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور مرکز و ولایات که در امتحان کانکور بلند ترین نمرات را اخذ نموده اند رسانیده میشود که مطابق طرزالعمل کاندیدان واجد شرایط بورسیه های دولتی و گروپی که تصویب شورای محترم وزیران را نیز دارد. به تعداد 30 تن از هر ولایت و 60 تن از ولایت کابل به شمول سهمیه یک ولایت برای کوچی ها ، پنچ فیصد برای معلولین ومعیوبین و پنج فیصد ورثه شهدا و 30 فیصد سهمیه قشر اناث از بلندترین نمرات کانکور و همچنان یکتعداد بورسیه های گروپی از بلند ترین نمرات کانکور به اساس نفوس هر ولایت به شمول کوچی ها، معلولین و معیوبین و سهمیه اناث 30 فیصد برای سال 1391 و 1392 در نظر گرفته شده است و لست داوطلبان واجد شرایط در سایت انترنیتی وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده است بنآ از تمام داوطلبان واجد شرایط تقاضا بعمل می اید تا ده روز آینده الی 30 حوت 1391 جهت تکمیل اسناد به ریاست تنظیم بورسیه های وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند. بخاطر جلوگیری از ضیاع بورسیه ها در صورت که در موعد معین داوطلبان مراجعه ننمایند. داوطلبان بعدی با نمرات بلند کاندید گردیده و ان گاه حق شکایت را ندارند.

قابل یاداوری است که 30 بورس مربوطه هر ولایت از هزینه دولت افغانستان طی مراحل گردیده و تثبیت میباشد. و در بورسیه های گروپی در حدود 484  بورس برای دوره لیسانس از کشور هندوستان مواصلت ورزیده و اماده توزیع به واجدین شرایط میباشد و در قدم اول این بورسیه ها طی مراحل میگردد. سایر کاندیدان واجد شرایط بورسیه های گروپی بعد از تکمیل اسناد منتظر مواصلت بورسیه ها باشند. ذریعه اطلاعیه ذیل به تمام نماینده گان مردم در ولسی جرگه و سنا نیز خبر داده میشود که از طریق خویش کاندیدان واجد شرایط را مطلع سازند.

همچنان لست واجدین شرایط به وزارت محترم معارف جهت اخذ شهادتنامه ارسال گردد تا انها نیز از طریق خویش در اطلاع رسانی به داوطلبان با وزارت تحصیلات عالی همکاری نمایند.


طبقه بندی:
برچسب ها: اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای در مورد بورس های دولتی و گروپی، اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای در مورد بورس های دولتی و گروپی1391، اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای در مورد بورس های دولتی و گروپی1392 کانکورافغانستان، اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای در مورد بورس های دولتی و گروپی1391-1392 کانکورافغانستان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات