تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - موسسات خصوصی که راجستر شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 


پوهنتون دعوت انجنیری
حقوق وعلوم سیاسی
شرعیات
ژورنالزیم
فارمسی
اقتصاد
بدون تعیین رشته ها
13 موسسه تحصیلات عالی دنیا کمپیوترساینس
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
14 تحصیلات عالی سپین غر شعبه کابل طب معالجوی
ستوماتولوژی
تکنالوژی طبی
15 موسسه تحصیلات عالی سلام انجنیری
شرعیات
حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
اقتصاد
16 موسسه تحصیلات عالی تابش شرعیات
اقتصاد
ژورنالیزم
حقوق
17 موسسه تحصیلات عالی کاروان حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
کمپیوترساینس
18 موسسه تحصیلات عالی   مشعل علوم سیاسی
مدیریت تجارت BBA
ژورنالزیم
19 موسسه تحصیلات عالی  خانه نور اقتصاد
کمپیوترساینس
20 موسسه تحصیلات عالی غرجستان حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
مدیریت تجارت 
اقتصاد
21 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب کمپیوتر ساینس
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
22 موسسه تحصیلات عالی ابن سینا حقوق
اقتصاد ومدیریت
علوم اجتماعی
انجنیری
مترجمی انگلیسی
علوم سیاسی
23  دانشگاه آزاداسلامی ایران شعبه کابل         سیول انجنیری
   مدیرت تجارت 
     روابط بین المللی  
      حقوق جزا  
24 موسسه تحصیلات عالی  گوهرشاد حقوق وعلوم سیاسی      
اقتصادومدیریت
۲۵ موسسه تحصیلات عالی ازهر تعلیم وتربیه
حقوق وعلوم سیاسی
26 موسسه تحصیلات عالی کابورا فارمسی
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
27 موسسه تحصیلات عالی خوارزمی کمپیوترساینس
علوم سیاسی
اقتصاد
28  شعبه موسسه تحصیلات عالی غالب طب
طب دندان
حقوق
اقتصاد
29 شعبه موسسه تحصیلات عالی آریانا طب
حقوق
انجنیری
اقتصاد
30 موسسه تحصیلات عالی جامعه المصطفی  
31 دانشگاه  پیام نور  
32 موسسه تحصیلات عالی میهن تکنالوژی طبی
طب دندان
فارمسی
33 موسسه تحصیلات عالی عروج حقوق
اقتصاد
۳۴ موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی حقوق
اقتصاد
۳۵ موسسه تحصیلات عالی افغان انجینیری
شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
36 موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
37 موسسه تحصیلات عالی شرق اقتصاد
Disaster manaement, computer science
38 موسسه تحصیلات عالی ملی طب
حقوق
39 موسسه تحصیلات عالی افغان سویس طب معالجوی
طب دندان 
40 موسسه تحصیلات عالی ام القری اقتصاد 
حقوق
41 موسسه تحصیلات عالی زاول حقوق 
طب
42 موسسه تحصیلات عالی استقامت انجینیری
حقوق و علوم سیاسی
۴۳ موسسه تحصیلات عالی جهان اقتصاد
حقوق و علوم سیاسیطبقه بندی:
برچسب ها: موسسات خصوصی که راجستر شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان، موسسات خصوصی که راجستر شده، موسسات خصوصی که راجستر شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان 1392، موسسات خصوصی که راجستر شده 1392، موسسات خصوصی افغانستان، موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات