تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اندرز
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 فروردین 1392
1:آب هرکز از جریان داشتن خسته نمی شود
2:آبروی دیکران را حفظ کنید
3:آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد
4:آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند
5:آدم عاقل آنست که هم عقل دارد هم عاطفه
6:آدمی به سیرت است نه به صورت انسانیت به کمال است نه به جمال
7:آدمی را آدمیت لازم است
8:آدمی ساخته افکار خویش است
9:آدمی نمی تواند یک لحظ بدون اندیشه و فکر زنکی نماید

التماس دعاطبقه بندی:
برچسب ها: اندرز، اندرز وشعر افغانستان، اندرز وشعر دری، آبروی دیکران را حفظ کنید 3:آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد 4:آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند 5:آدم افغانستان، درباره آبروی دیکران را حفظ کنید 3:آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد 4:آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند 5:آدم افغانستان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات