تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - سیستم ‍sms رهنمای آزمون کانکور افغانستان فعال گردید!
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

اگر می خواهید از اخبار سات رهنمای آزمون کانکور افغانستان و کانکور افغانستان با خبر شوید در پامک کانکور اشتراک کند.
برای اشتراک:
در پام موبایل تان رفته
0 sms.kankor
و آنرا به 729 ارسال کنید.
این خدمات از طرف رهنما آزمون کانکور رایگان می باشد

نگاره: ‏سیستم ‍پامک رهنمای آزمون کانکور افغانستان فعال گردید!
اگر م خواهید از اخبار سات رهنمای آزمون کانکور افغانستان و کانکور افغانستان با خبر شوید در پامک کانکور اشتراک کند.
برای اشتراک:
در پام موبایل تان رفته
0 sms.kankor
و آنرا به 729 ارسال کنید.
این خدمات از طرف رهنما آزمون کانکور رایگان می باشد.
www.fb.com/kankoraf1
www.kankoraf.tk‏طبقه بندی:
برچسب ها: kankor afghanistan sms، پامک کانکور،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات