تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - جدول زمانی اخذ امتحانات کانکور سال 1392 برای سال 1393
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

جدول زمانی اخذ امتحانات کانکور سال 1392 برای سال 1393

امتحانات کانکور فارغان صنوف دوازدهم در 38 حوزه عمومی، متفرقه و مدارس دینی و در18 حوزه امتحان شبانه مرکز و ولایات با در نظر داشت ولایات گرمسیر،  سردسیر و صعب العبوردرصورت مواصلت فورم ثبت نام ازوزارت محترم معارف قرار ذیل  تنظیم گردیده است.

 

شماره

نوع امتحانات کانکور

ولایات مربوطه

زمان اخذ امتحان

1

چاپ، ترتیب و توزیع فورم ثبت نام ورهنمود دواطلبان امتحانات کانکورشبانه

کابل و  ولایات

جریان برج جوزا 1392

2

جمع آوری فورمه جات خانه پری شده وعواید دولت تحویلی  آن بواردات وانتری فورم های ثبت نام داوطلبان امتحانات کانکور

کابل و ولایات

جریان برج سرطان1392

3

چاپ حاضری، کارت های شمول ، کتابچه های سوالات ، اجراات رسمی کتبی  نامه ها بوزارت امورداخله ، امنیت ملی ، ادارات ولایات وشعبات ذیربط  به منظور اقدامات جدی اجراات وجلوگیری کننده وسایل تخنیکی  که امتحانات را خدشه دار میسازد با اساتید که به منظور اخذ امتحانات کانکور شبانه اعزام میشوند .

کابل و ولایات

جریان برج اسد 1392

4

چک اوراق جوابات، حاضری و آماده ساختن آنها برای اسکن ، اعلان نتایج امتحانات کانکور شبانه، ترتیب وپرنتر جدول نتایج امتحانات کانکور شبانه 1392 و ارسال آنها به پوهنتون ها

کابل و ولایات

جریان برج اسد1329

5

چاپ فورم های ثبت نام  ورهنمود برای داوطلبان امتحانات کانکور عمومی ، متفرقه و مدارس دینی،  تسلیم فورم ها ورهنمود به نماینده های محترم  وزارت معارف بخاطر خانه پوری و طی مراحل آنها

کابل و ولایات

اخیراسد و سنبله 1392

6

انتری فورم های داوطلبان عمومی، متفرقه و مدارس دینی که بعداز طی مراحل اصولی ازوزارت معارف تسلیم این اداره شده  توسط تیم های  تخنیکی بعد از مرحله خانه پوری و طی مراحل آنها

کابل و ولایات

میزان وعقرب 1392

7

چاپ حاضری ، کارت های شمول، ترتیب اوراق جوابات، تهیه وطبع سوالات امتحان ، تعیین تیم های اساتید برای اخذ امتحانات کانکور عمومی، متفرقه و مدارس دینی

درواز، شغنان، بهارک، خواهان وفیض آباد بدخشان

هفته سوم و چهارم میزان سال 1392

8

چاپ حاضری ، کارت های شمول ، ترتیب اوراق جوابات، تهیه وطبع  سوالات و تعیین تیم های  اساتید به منظور اخذ امتحانات کانکور عمومی، متفرقه و مدارس دینی

غور، بامیان، دایکندی و غزنی

هفته اول  ودوم ماه عقرب سال 1392

9

چاپ حاضری، کارت های شمول، تهیه اوراق جوابات، تعیین تیم های  اساتید، طبع سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگرو میدان وردگ

هفته سوم و چهارم  برج عقرب 1392

10

چاپ حاضری، کارت های شمول ، تنظیم اوراق جوابات، تعیین تیم های اساتید، طبع سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

کندهار، زابل، ارزگان، هلمند ، فراه، نیمروز و بادغیس

هفته اول و دوم برج قوس 1392

11

چاپ حاضری، کارت های شمول ، تنظیم اوراق جوابات، تعیین تیم های اساتید، طبع سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

کندز، بغلان، تخار، سمنگان، سرپل و فاریاب

هفته سوم و چهارم برج قوس 1392

12

چاپ حاضری، کارت های شمول ، تهیه اوراق جوابات، تعیین تیم های  اساتید، طبع سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

ننگرهار، لغمان، کنر ونورستان

هفته اول و دوم برج جدی 1392

13

چاپ حاضری، کارت های  شمول ، اوراق جوابات، تعیین تیم های اساتید، طبع  سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

بلخ و جوزجان

هفته سوم  وچهارم برج جدی سال 1392

14

چاپ حاضری، کارت های شمول واوراق جوابات، تعیین تیم های اساتید، چاپ سوالات وآماده کردن بکس های اسناد امتحانات

هرات، پروان، کاپیسا و پنجشیر

هفته اول ودوم دلو 1392

15

چاپ حاضری، کارت شمول ، اوراق جوابات، تعیین تیم های اساتید، چاپ سوالات و آماده کردن بکس های اسناد امتحانات

لیسه های شهر و ولسوالی های ولایت کابل

هفته سوم الی ختم دلو 1392

16

تخلیه اسناد امتحانات  از بکس ها، چک اوراق جوابات با حاضری های و آماده کردن اوراق جوابات برای اسکن

کابل و ولایات

هفته اول برج حوت

17

آماده کردن کلید جوابات

کابل و ولایات

هفته اول ودوم حوت سال 1392 

18

مرحله سکورینگ و اعلان نتایج

کابل و ولایات

درجریان برج حوت سال 1392

نوت:  پلان جدول زمانی هذا در صورت مواصلت  به موقع  فورمه های ثبت نام  ازوزارت محترم معارف به ریاست امتحانات کانکور، مساعد بودن شرایط اقلیمی، وعدم موجودیت سایرمشکلات ترانسپورت زمینی و هوایی وهم چـنــان مشکلات  تخنیکی انشاالله  قابل تطبیق می باشد.


طبقه بندی:
برچسب ها: جدول زمانی اخذ امتحانات کانکور سال 1392 برای سال 1393، time table of kankor afghan،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات